Rat ziet soortgenoot liever niet lijden

Bron: Volkskrant 15-03-2020

Rat ziet soortgenoot liever niet lijden

‘Wat ben jij een rat!’ Wie dat te horen krijgt, mag dat sinds kort als een compliment beschouwen. Ratten voelen namelijk empathie voor soortgenoten.

Vorige week verscheen er een publicatie in vakblad Current Biology, waaruit blijkt dat ratten naar elkaar omkijken. Als ze mogen kiezen tussen een gepijnigde of een blije buurman, kiezen ze meestal de vredige optie. De resultaten verduidelijken hoe empathie werkt in het brein.

De meeste mensen zien elkaar liever niet lijden. Een specifiek gebiedje in het midden van de hersenen is daarmee gemoeid. In het onderzoek laten wetenschappers van het Nederlands Herseninstituut voor het eerst zien dat dit hersengebied ook bij ratten een onmisbare rol speelt als ze pijn van soortgenoten vermijden.

De wetenschappers leerden de ratjes dat het overhalen van hendels in hun kooi een snoepje opleverde. Nadat de dieren een voorkeur hadden ontwikkeld voor een van de hendels, kregen ze gezelschap van een ander ratje in de aangrenzende kooi. Trekken aan de voorkeurshendel betekende nog steeds een snoepje, maar ook een elektrische schok voor de buurman. Wat bleek? De meeste ratten kozen de andere hendel om aan snoepjes te komen, waarbij de buurman ongedeerd bleef.

Net als bij mensen, is er wel een grens aan de empathie die de ratjes kunnen opbrengen. Zodra de hendel met de schok drie snoepjes opleverde en de pijnvrije hendel maar één, verkozen de ratjes het lekkers steevast boven het welzijn van hun buurman.

Tijdens een herhaling van het experiment deactiveerden de wetenschappers het gebiedje in de hersenen van de ratjes met een injectie. De pijn van hun buurman boeide ze daarna niet meer: ze kozen minder vaak de pijnvrije hendel om hun snoep te krijgen.

Eigenbelang

Of de ratten hun soortgenoten echt willen helpen of dat ze uit eigenbelang handelen, kan Christian Keysers, hoofd van de groep onderzoekers, niet zeggen. Misschien vinden ze het gepiep van hun gepijnigde buurman slechts vervelend om te horen en kiezen ze daarom voor de hendel zonder elektrische schok. Maar, voegt hij toe: ‘Bij mensen zijn de beweegredenen om anderen te helpen vaak ook uiterst ondoorzichtig.’

Corette Wierenga, universitair hoofddocent neurobiologie aan de Universiteit Utrecht en niet verbonden aan de studie, is erg enthousiast over het onderzoek. Wierenga vraagt zich nog wel af wat er aan de hand is met de ratjes die er niet voor kiezen om hun buurman de elektrische schok te besparen. ‘Zijn dat gewoon eikels en zijn er afwijkende processen gaande in hun hersenen? Of hebben zij gewoon niet begrepen dat ze kunnen ingrijpen?’

Keysers: ‘Precies uitzoeken hoe het komt dat sommige ratten minder geneigd zijn pijn bij anderen te voorkomen is de volgende stap. We weten nu in ieder geval dat empathisch gedrag bij mensen en ratten op dezelfde hersenstructuren berust en dus diep in onze biologie is geworteld.’ Deze gelijkenis tussen mensen is ratten is veelbelovend, want het betekent dat ratten in het vervolg model kunnen staan in de zoektocht naar de exacte hersengebieden die antisociaal gedrag bij mensen veroorzaken.

Het experiment met de hendels en de snoepjes werd in de jaren vijftig ontworpen door de Amerikaanse psycholoog Russell Church. Toentertijd concludeerde hij dat ratten empathisch reageren op pijn van soortgenoten. Maar zijn studie verdween al snel uit het zicht, misschien omdat de wereld nog niet klaar was voor het idee dat dieren, net als wij, complexe emoties kennen.

Ratte sieht Artgenosse lieber nicht leiden

‘Du bist eine Ratte!’ Wer das zu hören bekommt, darf es seit Kurzem als Kompliment betrachten. Ratten fühlen nämlich Empathie für Artgenossen.

Letzte Woche erschien ein Artikel in Fachzeitschrift Current Biology, der zeigt, dass Ratten sich um einander kümmern. Wenn sie zwischen einem gequälten oder einem glücklichen Nachbarn wählen können, wählen sie normalerweise den glücklichen Artgenosse oder die glückliche Artgenossin. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie Empathie im Gehirn funktioniert.

Die meisten Menschen sehen einander nicht gerne leiden. Dieses unangenehme Gefühl hängt mit einem kleinen Bereich in der Mitte unseres Gehirns zusammen. In dieser Studie des niederländischen Gehirninstituts, haben Wissenschaftler erstmals gezeigt, dass diese Hirnregion auch bei Ratten eine wichtige Rolle spielt, wenn sie Leiden von Artgenossen vermeiden wollen.

Die Wissenschaftler lehrten die Ratten, dass ein bestimmter Hebelzug eine Belohnung erzeugt. Nachdem die Tiere eine Präferenz für einen der Hebel entwickelt hatten, wurde eine andere Ratte in den benachbarten Käfig gesetzt. Ziehen an dem bevorzugten Hebel erzeugte noch immer eine Belohnung, aber es wurde gleichzeitig einen Elektroshock an den Nachbarn ausgeschickt. Es stellte sich heraus, dass die meisten Ratten, um ihre Belohnung zu bekommen, jetzt den Hebel wählten, bei dem ihre Nachbarn keinen Elektroshock erhielten.

Genauso wie beim Menschen gibt es aber eine Grenze für das Einfühlungsvermögen, das Ratten empfinden. Sobald der Hebel mit Elektroshock drei Leckerlis erzeugte und der schmerzfreie Hebel nur eins, wählten die Ratten die größere Belohnung und stellten ihr Wohl über das ihres Nachbarns.

Während eine Wiederholung des Experimentes, deaktivierten die Wissenschaftler das kleine Gebiet im Hirn der Ratten mit einer Injektion. Das Leiden ihres Nachbarn war danach überhaupt nicht mehr von Bedeutung. Die Ratten wählten weniger den schmerzfreien Hebel um ihre Belohnung zu bekommen.

Eigeninteresse

Ob die Ratten ihren Artgenossen tatsächlich helfen wollten oder nur aus Eigeninteresse handelten, kann Christian Keysers, Leiter des Forscherteams, nicht sagen. Vielleicht fanden sie das Quietschen ihres gequälten Nachbarn nur ärgerlich und wählten deshalb den Hebel ohne Elektroshock. “Aber”, sagt er, “bei Menschen sind die Motive auch äußerst undurchsichtig.”

Corette Wierenga, Professorin für Neurobiologie an der Universität Utrecht und nicht mit der Studie verbunden, ist sehr begeistert von der Forschung. Wierenga fragt sich nur was mit den Ratten los ist, die sich nicht entschieden haben, ihrem Nachbarn das Leiden zu ersparen. “Sind das einfach Miststücke oder handelt es sich um abweichende Prozesse im Gehirn? Oder haben die Ratten nicht verstanden dass sie eingreifen konnten?”

Keysers: “Herauszufinden, warum manche Ratten nicht die Neigung haben Leid bei Anderen vorzubeugen, ist der nächste Schritt.” Wir wissen nun auf jeden Fall, dass empathisches Verhalten bei Menschen und Ratten auf genau diesselben Gehirnstrukturen beruht und damit tief in unserer Biologie verwurzelt ist.” Diese Ähnlichkeit zwischen Menschen und Ratten ist vielversprechend, weil es bedeutet, dass Experimente mit Ratten Erklärungen für asoziales Verhalten bei Menschen liefern können und welche Hirnregionen dabei betroffen sind.

Das Experiment mit den Hebeln und Leckerlis wurde in den 50-er Jahren von dem Amerikanischen Psychologen Russell Church entwickelt. Damals kam er zu dem Schluss, dass Ratten auf das Leid ihrer Artgenossen mit Einfühlungsvermögen reagierten . Seine Studie wurde aber bald vergessen, vielleicht weil die Welt noch nicht bereit war für die Idee, dass Tiere komplexe Emotionen wie wir Menschen haben.